Sprawozdawczość JST

Sprawozdania budżetowe w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

Podstawą prawną sporządzania sprawozdań jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010 r. nr 20, poz. 103).

Jst sporządzają następujące sprawozdania:

-      Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego

-      Rb 27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

-      Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu

-      Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego

-      Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

-      Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami

-      Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego

-      Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

-      Rb-34S  z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

-      Rb-WSa o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego

 
Sprawozdania finansowe

Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdanie finansowe obejmujące bilans (z wykonania budżetu, łączny jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego oraz skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego) rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (dzień bilansowy), to jest na dzień 31 grudnia.

Podstawą prawną sporządzania sprawozdań finansowych jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 142 poz. 1020).


Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych

Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną sporządzają następujące sprawozdania w zakresie operacji finansowych:

-       Rb-Z - kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

-       Rb-UZ - roczne sprawozdania uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

-      Rb-N - kwartalne sprawozdania o stanie należności. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

-      Rb-UN - roczne sprawozdania uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

-      Rb-ZN - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N i Rb-UN oraz ZN są sprawozdaniami wykorzystywanymi do celów statystycznych. Podstawą sporządzenia sprawozdań są księgi rachunkowe oraz ewidencja księgowa jednostki.

Rodzaje sprawozdań Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N i Rb-UN oraz ZN:

  1)  sprawozdanie jednostkowe - sprawozdanie jednostki sporządzającej takie sprawozdanie na podstawie ksiąg rachunkowych;

  2)  sprawozdanie łączne - sprawozdanie sporządzane przez jednostki nadzorujące na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych i własnego sprawozdania jednostkowego;

  3)  sprawozdanie zbiorcze, według rodzaju jednostki, sporządzane przez jednostki sektora finansów publicznych, które są organem założycielskim lub nadzorującym, na podstawie sprawozdań jednostkowych jednostek danego rodzaju.

Strona:

  • 1

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

  • BIP
  • KR RIO
  • Akty prawne
  • Linki
  • Kontakt
  • Mapa dojazdu