Kontrola i monitoring sprawozdawczości JST

Jednym z podstawowych zadań Wydziału Informacji, Analiz i szkoleń jest merytoryczna i formalna kontrola sprawozdawczości budżetowej i finansowej, sporządzanej przez jednostki samorządu terytorialnego.
Organy wykonawcze tych jednostek zobowiązane są do sporządzania i przekazywania do regionalnej izby obrachunkowej następujących sprawozdań budżetowych:
-      Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
-      Rb 27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
-      Rb PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy i miasta na prawach powiatu
-      Rb 28S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
-      Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
-      Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
-      Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
-      Rb-UZ uzupełniające o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych
-      Rb-UN uzupełniające o stanie należności
-      Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
-      Rb - ST o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego
-      Rb - 30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
-      Rb - 31 z wykonania  planów finansowych gospodarstw pomocniczych
-      Rb - 33 z wykonania planów finansowych funduszy celowych (nie posiadających osobowości prawnej)
-      Rb - 34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.
Podstawą prawną sporządzania ww. sprawozdań jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2006  r. nr 115 poz. 781 ze zm).
Obecnie do przekazywania i kontroli sprawozdań budżetowych służy system informatyczny BeSTi@. System ten jest przystosowany do przekazywania sprawozdań podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który eliminuje konieczność przekazywania papierowej wersji sprawozdań. Wyjątkiem jest sprawozdanie Rb-PDP przekazywane w dalszym ciągu w formie papierowej i elektronicznej.
Zgodnie z załącznikiem nr 38 do ww. Rozporządzenia do wiadomości RIO są przekazywane sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50, ale tylko w formie papierowej. Podlegają one również weryfikacji pod względem formalnym jak i rachunkowym w odniesieniu do sprawozdań Rb-27S i Rb-28S  

W zakresie sprawozdań finansowych jednostki samorządu terytorialnego sporządzają i  przekazują do rio bilans (z wykonania budżetu, łączny jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego oraz skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego), rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (dzień bilansowy), to jest na dzień 31 grudnia.
Podstawą prawną sporządzania sprawozdań finansowych jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r. nr 142 poz. 1020).
Zarządy jednostek samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania finansowe łączne osobno dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i przekazują je do regionalnej izby obrachunkowej w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego. W tym samym terminie zarządy jednostek samorządu terytorialnego zobowiązane są także do przekazania do regionalnej izby obrachunkowej bilansów z wykonania budżetu.
Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego jest sporządzany w złotych i groszach i przekazywany do regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu oraz w formie elektronicznej w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania ostatniego sprawozdania podlegającego konsolidacji. Natomiast regionalna izba obrachunkowa przekazuje do Ministerstwa Finansów skonsolidowane bilanse jednostek samorządu terytorialnego w formie elektronicznej w terminie 14 dni od dnia otrzymania ostatniego skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego.   

Jednostkami zobowiązanymi do sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych (dotyczące długu publicznego) według tytułów dłużnych, poręczeń i gwarancji (sprawozdanie Rb-Z) oraz sprawozdań o stanie należności (sprawozdanie Rb-N) są:

-      fundusze celowe posiadające osobowość prawną,

-     samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których jst jest organem założycielskim,

-      samorządowe instytucje kultury,
-      samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego.
Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną sporządzają następujące sprawozdania w zakresie operacji finansowych:
-      Rb-Z - kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
-      Rb-UZ - roczne sprawozdania uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
-      Rb-N - kwartalne sprawozdania o stanie należności. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
-      Rb-UN - roczne sprawozdania uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
Sprawozdania Rb-Z, Rb-UZ, Rb-N i Rb-UN są sprawozdaniami wykorzystywanymi do celów statystycznych. Podstawą sporządzenia sprawozdań są księgi rachunkowe oraz ewidencja księgowa jednostki.           

Regionalna Izba Obrachunkowa przekazuje sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego, po uprzednim elektronicznym zestawieniu sprawozdań złożonych przez jst. Kontrola ww. sprawozdań na tym etapie polega przede wszystkim na sprawdzeniu ich formalnej poprawności, przede wszystkim zaś:

·         dotrzymywaniu terminów przesyłania sprawozdań do RIO dokumentów w formie papierowej i elektronicznej,
·         zgodności danych ze sprawozdań przekazywanych w formie elektronicznej z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach sporządzanych w formie dokumentu,
·         wykrywaniu błędów rachunkowych i formalnych polegających na podawaniu nieprawidłowego numeru statystycznego jst, braku numeru identyfikacyjnego REGON, nieprawidłowe wskazanie okresu sprawozdawczego, niewłaściwe wypełnienie rubryk w sprawozdaniach,
·         badaniu klasyfikacji należności/zobowiązań w poszczególnych grupach lub według poszczególnych tytułów,
·         kontroli aktualności formularzy i matryc elektronicznych. 

Regionalne izby obrachunkowe w zakresie swojej działalności są zobowiązane do pośredniczenia w przekazywaniu sprawozdawczości z udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych. Obowiązek sprawozdawczy podmiotów udzielających pomocy został określony w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 ze zm.), zgodnie z którym podmioty udzielające pomocy są zobowiązane do sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej. Sprawozdania te zawierają w szczególności informacje o beneficjentach pomocy oraz o rodzajach, formach, wielkości i przeznaczeniu udzielonej pomocy. Art. 32a ust. 1 ustawy wprowadza obowiązek informowania o nieudzielaniu pomocy w danym okresie sprawozdawczym. Podmioty udzielające pomocy są zobowiązane do przedstawienia Prezesowi Urzędu, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie – ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa informacji o nieudzielaniu pomocy w danym okresie sprawozdawczym.
Sprawozdania przekazuje się w formie elektronicznej, na formularzach zamieszczonych w powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej przez Prezesa Urzędu UOKiK, a w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie - ministra właściwego do spraw rolnictwa.
Wyróżnia się następujące rodzaje sprawozdań z pomocy publicznej:
-     kwartalne/roczne sprawozdania o udzielonej pomocy,
-     kwartalna/roczna informacja o nieudzielaniu pomocy w danym okresie sprawozdawczym,
-     sprawozdania o pomocy publicznej udzielonej na duże projekty inwestycyjne,
-     sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (sprawozdania roczne dla Ministerstwa Finansów).
Sprawozdania w zakresie pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie:
-     roczne sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie,
-     sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie na duże projekty inwestycyjne,
-     miesięczne sprawozdania o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
-     miesięczna/roczna informacja o nieudzielaniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym.  

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

  • BIP
  • KR RIO
  • Akty prawne
  • Linki
  • Kontakt
  • Mapa dojazdu