Wykaz pism

 • Informacja MF

  Dodano: 2021-03-08

  Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo znak: PS2.055.1.2021) z dnia 27 lutego 2021 r. zawierające zaktualizowane informacje o możliwych do podjęcia działaniach przez jednostki samorządu terytorialnego w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19.m.

  Treść pisma

 • Informacja RIO

  Dodano: 2020-05-11

  Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze przekazuje uaktualnioną informację  Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (znak: DMP-1.52.29.2020.RZ) z dnia 7 maja 2020 r. dotyczące możliwych do podjęcia działań w celu przeciwdziałania COVID-19.

  Nowe pismo UOKiK

  Możliwe_działania_JST_w_zakresie_udzielania_pomocy_publicznej_w_celu_przeciwdziałania_COVID-19_stan_na_7.05.20 

 • Informacja RIO

  Dodano: 2020-04-14

  Pismo Pana Jana Sarnowskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r. (znak: PS2.844.79.2020) dotyczące rozwiązań w celu złagodzenia skutków społeczno-gospodarczych epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 w zakresie podatku od nieruchomości.

  Treść pisma 

 • Informacja RIO

  Dodano: 2020-04-02

  Pismo Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 1 kwietnia 2020 r. (znak: DMP-1.52.29.2020.MMach/RZ) dotyczące możliwych do podjęcia działań w celu przeciwdziałania COVID-19, zarówno w zakresie dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących pomocy publicznej, jak również nowych regulacji wynikających z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 568).

  Treść pisma

 • Wyjaśnienia MF

  Dodano: 2018-05-02

  Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące klasyfikowania wydatków budżetowych do wydatków bieżących i majątkowych

  Treść dokumentów  

 • Komunikat RIO

  Dodano: 2018-02-06

  Pismo Dyrektora Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK dotyczące obowiązku sporządzania i przekazywania (za pośrednictwem aplikacji SHRIMP) sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej lub informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej.

  Treść pisma

 • Pismo MF

  Dodano: 2017-09-13

  Pismo Departamentu Wspierania Polityk Gospodarczych w Ministerstwie Finansów z dnia 7 września 2017 r. (znak: PG8.4181.11.2017) dotyczące uchylenia obowiązku stosowania przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych klasyfikacji wydatków strukturalnych.
  Treść pisma 

 • Komunikat UOKiK

  Dodano: 2017-01-16

  Pismo Dyrektora Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK dotyczące obowiązku przekazywania (za pośrednictwem aplikacji SHRIMP) sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej lub informacji o nieudzieleniu takiej pomocy.

  Treść pisma

 • Informacja MF

  Dodano: 2016-10-21

  Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

  Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie.
  Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Finansów, jednostki samorządu terytorialnego przygotowując wieloletnie prognozy finansowe powinny kierować się przedstawionymi w załączonym dokumencie wytycznymi dotyczącymi kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych.
  Przyjęcie innych założeń dla wskaźników makroekonomicznych od przedstawionych w wytycznych lub niespójnych z tymi założeniami, wymaga przedstawienia szczegółowego uzasadnienia takiego postępowania.

  Treść dokumentu 

 • Zmiany w klasyfikacji budżetowej

  Dodano: 2016-07-29

  W Dzienniku Ustaw pod pozycją 1121 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

  Zmiany głównie dotyczą utworzenia nowego działu 855 – „Rodzina”, w którym mają być ewidencjonowane środki związane ze wsparciem rodziny. Nowy dział w większości będzie zawierał rozdziały klasyfikacji budżetowej, które do tej pory były ujmowane w działach: 852 – „Pomoc społeczna” i 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.
  Ponadto uchylono część rozdziałów oraz wprowadzono nowe.

  Większość przepisów rozporządzenia wchodzi w życie od 1 stycznia 2017 r., jednak przepisy te mają zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na 2017 r.

Strona:

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

 • BIP
 • KR RIO
 • Akty prawne
 • Linki
 • Kontakt
 • Mapa dojazdu