Wykaz pism

 • Pismo MF

  Dodano: 2017-09-13

  Pismo Departamentu Wspierania Polityk Gospodarczych w Ministerstwie Finansów z dnia 7 września 2017 r. (znak: PG8.4181.11.2017) dotyczące uchylenia obowiązku stosowania przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych klasyfikacji wydatków strukturalnych.
  Treść pisma 

 • Komunikat UOKiK

  Dodano: 2017-01-16

  Pismo Dyrektora Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK dotyczące obowiązku przekazywania (za pośrednictwem aplikacji SHRIMP) sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej lub informacji o nieudzieleniu takiej pomocy.

  Treść pisma

 • Informacja MF

  Dodano: 2016-10-21

  Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

  Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie.
  Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Finansów, jednostki samorządu terytorialnego przygotowując wieloletnie prognozy finansowe powinny kierować się przedstawionymi w załączonym dokumencie wytycznymi dotyczącymi kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych.
  Przyjęcie innych założeń dla wskaźników makroekonomicznych od przedstawionych w wytycznych lub niespójnych z tymi założeniami, wymaga przedstawienia szczegółowego uzasadnienia takiego postępowania.

  Treść dokumentu 

 • Zmiany w klasyfikacji budżetowej

  Dodano: 2016-07-29

  W Dzienniku Ustaw pod pozycją 1121 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

  Zmiany głównie dotyczą utworzenia nowego działu 855 – „Rodzina”, w którym mają być ewidencjonowane środki związane ze wsparciem rodziny. Nowy dział w większości będzie zawierał rozdziały klasyfikacji budżetowej, które do tej pory były ujmowane w działach: 852 – „Pomoc społeczna” i 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.
  Ponadto uchylono część rozdziałów oraz wprowadzono nowe.

  Większość przepisów rozporządzenia wchodzi w życie od 1 stycznia 2017 r., jednak przepisy te mają zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na 2017 r.

 • Pismo MF

  Dodano: 2016-06-20

  Pismo Ministerstwa Finansów w sprawie korekt sprawozdań za 2015 rok

  Treść pisma


 • Pismo MF

  Dodano: 2016-05-17

  Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego w niebankowych instytucjach pożyczkowych (tzw. parabankach).

  Treść pisma 

 • Pismo MF

  Dodano: 2015-07-10

  Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie leasingu zwrotnego.

  Treść pisma

 • Komunikat RIO

  Dodano: 2015-12-01

  Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

  W Dzienniku Ustaw z dnia 27 listopada 2015 r. pod pozycją 1978 opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

  Rozporządzenie MF z dnia 12 listopada 2015 r. 

 • Pismo MF

  Dodano: 2015-03-12

  Pismo Ministerstwa Finansów – Departament Budżetu Państwa w sprawie sposobu ewidencji wydatków na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w nowych rozdziałach klasyfikacji budżetowej – „80149” i „80150”.

  Treść pisma

 • Pismo MF

  Dodano: 2013-11-12

  Interpretacja MF w zakresie zaokrąglania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  Interpretacja MF  

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

 • BIP
 • KR RIO
 • Akty prawne
 • Linki
 • Kontakt
 • Mapa dojazdu