2010

 • Informacja RIO

  Informujemy, że 24.12.2010 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej, w zamian za Święto przypadające w sobotę.

 • Formularz do sprawozdań z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

  W dniu 20-12-2010 r. na stronie www.rio.gov.pl  został udostępniony formularz „Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego”, który powinien zostać złożony do RIO za 2010 r. 

  Formularz ten jest skonstruowany odmiennie od poprzedniej wersji. Dopuszczono m.in. zmianę praktycznie wszystkich istotnych elementów wpływających na wielkość różnicy w tym także istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji formuł przez JST.
  Dodano natomiast część weryfikującą zgodność danych podanych przez JST z zalecanym sposobem obliczeń uzgodnionym w ubiegłym roku z MEN.

  Formularz do pobrania

 • Informacja w zakresie wskaźnika określonego w art. 243 ufp

  Poniżej zamieszczamy zestawienie dotyczące wielkości wskaźnika określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego województwa lubuskiego.
  Dane zawarte w zestawieniu mogą służyć do weryfikacji wielkości ww. wskaźnika oraz wartości danych historycznych, wykorzystywanych do jego obliczenia.
  Zestawienie sporządzono w programie Excel (odpowiednio w trzech arkuszach: metodologia, tabela wskaźników, dane historyczne) na podstawie danych ze sprawozdawczości budżetowej JST – stan bazy na dzień 09.11.2010r.

  W przypadku pytań i wątpliwości dot. przedstawionych danych, należy kontaktować się z Wydziałem Informacji Analiz i Szkoleń – RIO Zielona Góra.

  Zestawienie - wskaźnik z art. 243 ufp

 • Pismo MF dot. wykorzystania systemu BeSTi@ w zakresie przygotowania projektu budżetu i WPF

  Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 3 listopada 2010 r. (znak: ST8 -4834-1/11//WWR/10/1554) dot. wykorzystania systemu BeSTi@ w zakresie przygotowania projektu budżetu i WPF oraz przekazywania w systemie danych w tym zakresie.   

  Treść pisma

   

   

 • Informacja RIO

  Z dniem 1 listopada 2010 roku Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej powołał Pana Ryszarda Zajączkowskiego na stanowisko Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.

 • Stanowisko PARPA w sprawie finansowania gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

  Stanowisko Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dnia 24 września 2010 r. w sprawie finansowania gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (znak: ANA/1709/DPR/2010).

  Treść pisma

 • Informacja dla JST

  Informujemy, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 30 czerwca 2010 r. sygn. akt. I SA/Go 472/10 po rozpoznaniu sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim stwierdził nieważność § 2 ust. 1 zaskarżonej uchwały Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 listopada 2009 r. nr XXXI/211/09 w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku.

   

   

   

 • Informacja dla JST

  Informujemy, iż na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano wzór wieloletniej prognozy finansowej. Dokument został opracowany przez zespół roboczy, w którym uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, regionalnych izb obrachunkowych oraz reprezentanci jednostek samorządu terytorialnego.

   Wzór WPF

 • Wyjaśnienia Komisji Nadzoru Audytowego

  Wyjaśnienia Komisji Nadzoru Audytowego


  w sprawie wyboru przez organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe podmiotu uprawnionego do badania tych sprawozdań.

   

   


  Treść pisma

   

   

   

 • Pismo MF w sprawie wykazywania w sprawozdawczości budżetowej należności związanych z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego

  Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ujmowania w sprawozdawczości budżetowej należności związanych z realizacją zadań z zakresu przyznawania i wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych (znak: ST2-4834-13/SZH/2010/331).

  Treść pisma

Strona:

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

 • BIP
 • KR RIO
 • Akty prawne
 • Linki
 • Kontakt
 • Mapa dojazdu