2013

 • Szkolenie dotyczące reformy unijnych zasad pomocy publicznej w gminach obowiązująca od 1 stycznia 2014 r.

  Informujemy, że w dniu 14 stycznia 2014 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Reforma unijnych zasad pomocy publicznej w gminach obowiązująca od 1 stycznia 2014 r.

  Nowe przepisy na lata 2014 – 2020

  Szkolenie prowadzić będzie Robert Zenc (Departament Monitorowania Pomocy Publicznej - UOKiK).
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

  Program szkolenia

 • Pismo MŚ

  Pismo Ministra Środowiska znak: DGO-VII-022-56/43368/13M  z dnia 21.10.2013 r. dotyczące interpretacji  niektórych przepisów  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  Pismo KRRIO
  Odpowiedź UZP 
  Odpowiedź MŚ 

 • Szkolenie dotyczące uchwalania i realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok...

  Informujemy, że w dniu 19 listopada 2013 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Uchwalanie i realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok oraz rozliczanie dotacji udzielanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  –  aspekty praktyczne (warsztaty).

  S
  zkolenie prowadzić będzie Jarosław Kotowski (członek Kolegium RIO w Zielonej Górze).
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące projektu budżetu na 2014 rok oraz WPF na rok 2014.

  Informujemy, że w dniu 18 listopada 2013 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie dla Przewodniczących Rad i Radnych nt.:

  Projekt budżetu na rok 2014 i WPF na rok 2014.

  Sprawy bieżące wynikające z działalności nadzorczej i opiniodawczej

  Szkolenie prowadzić będą pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (Kolegium Izby,

  Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń).
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13);

  godzina rozpoczęcia - 9.30. 

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące zamknięcia księg rachunkowych i sprawozdań finansowych za rok 2013 (jo)

  Informujemy, że w dniach 15 listopada 2013 r. i 22 listopada 2013 r. (termin do wyboru) Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenia dla księgowych jednostek organizacyjnych JST nt.:

  Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowe za rok 2013

  (szkolenie dla księgowych jednostek organizacyjnych)

  Szkolenia prowadzi? będzie p. Lucyna Hanus – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

  Szkolenia (w obu terminach) odbędą się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze

  (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych za rok 2013 (jst)

  Informujemy, że w dniu 14 listopada 2013 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie dla Skarbników i służb finansowych JST nt.:

  Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowe za rok 2013

  (szkolenie dla Skarbników i służb finansowych JST)

  Szkolenie prowadzić będzie p. Lucyna Hanus – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

  Program szkolenia

 • Komunikat RIO

  Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U z 2012 r., poz.391 ze zm) Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze proponuje następującą klasyfikacje budżetową:

  ||

  Dochody:

  Dział 756, rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw; par. 049 - wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

  Wydatki:

  Z pobranych na podstawie ww. ustawy opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które należy zaklasyfikować :

  Dział 900, rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami – wydatki dotyczące odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

  Dział 750, rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wydatki dotyczące obsługi administracyjnej tego systemu

 • Szkolenie dotyczące projektu budżetu na 2014 rok oraz projektu uchwały (zmiana) w sprawie WPF na 2014 rok

  Informujemy, że w dniach 29 października i 30 października 2013 r. (termin do wyboru) Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie dla Skarbników JST nt.:

  Projekt budżetu na 2014 rok oraz projekt (zmiana) uchwały w sprawie WPF na 2014 rok

  Szkolenie prowadzić będą pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (Kolegium Izby, Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń).

  Udział w szkoleniu jest bezpłatny (1 osoba z każdej JST).
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

   

 • Informacja RIO

  ||

  Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ufp w latach 2014-2017 w lubuskie JST wg danych zawartych w wieloletnich prognozach finansowych JST przekazanych do RIO Zielona Góra w systemie Besti@- stan bazy na dzień 16 września 2013r.

 • Podstawowe informacje dotyczące wykonania budżetów przez lubuskie jst w I półroczu 2013

  ||

Strona:

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

 • BIP
 • KR RIO
 • Akty prawne
 • Linki
 • Kontakt
 • Mapa dojazdu