2016

 • Szkolenie dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych za rok 2016 oraz zasady rachunkowości obowiązujące od 2017 roku

  Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem w dniu 13 stycznia 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje dodatkowe szkolenie nt.:

  Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2016 rok oraz zasady rachunkowości obowiązujące od 2017 roku

  Szkolenie prowadzić będzie: Lucyna Hanus – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.
  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

  Prosimy o przekazanie informacji dotyczącej szkolenia księgowym jednostek organizacyjnych.

  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące nowości w zakresie pomocy publicznej udzielanej przez gminy w 2017 roku

  Informujemy, że w dniu 9 stycznia 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  NOWOŚCI W ZAKRESIE POMOCY PUBLICZNEJ UDZIELANEJ PRZEZ GMINY w 2017 ROKU

  Szkolenie prowadzić będzie Robert Zenc (Departament Monitorowania Pomocy Publicznej UOKiK ).

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 3 stycznia 2017 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem:: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Komunikat dot. broszury pt. „Centralizacja rozliczeń w podatku VAT jst”

  Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (w zakładce VAT > Broszury informacyjne) zamieszczona została broszura informacyjna z dnia 24 listopada 2016 r. pt. „Centralizacja rozliczeń w podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego”.

 • Szkolenie dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych za rok 2016 oraz zasady rachunkowości obowiązujące od 2017 roku

  Informujemy, że w dniach 23 (dodatkowy termin) i 24 oraz 25 listopada 2016 r. (termin do wyboru) Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2016 rok oraz zasady rachunkowości obowiązujące od 2017 roku

  Szkolenie prowadzić będzie: Lucyna Hanus – Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 21 listopada 2016 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem:: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Ilość miejsc ograniczona.

  Program szkolenia

 • Informacja MF

  Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

  Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzania prognozy kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie.
  Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Finansów, jednostki samorządu terytorialnego przygotowując wieloletnie prognozy finansowe powinny kierować się przedstawionymi w załączonym dokumencie wytycznymi dotyczącymi kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych.
  Przyjęcie innych założeń dla wskaźników makroekonomicznych od przedstawionych w wytycznych lub niespójnych z tymi założeniami, wymaga przedstawienia szczegółowego uzasadnienia takiego postępowania.

  Treść dokumentu 

 • Szkolenie dotyczące zlecania zadań publicznych i rozliczenia dotacji po zmianie przepisów wykonawczych...

  Informujemy, że w dniu 7 listopada 2016 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Zlecanie zadań publicznych i rozliczanie dotacji po zmianie przepisów wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – tryb podstawowy i uproszczony

  Szkolenie prowadzić będzie: Jarosław Kotowski – członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

  Program szkolenia

 • Szkolenie dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego i księgowych związków komunalnych.

  Informujemy, że w dniach 17-19 października 2016 roku organizuje szkolenie dla skarbników jednostek samorządu terytorialnego i księgowych związków komunalnych.

  Szkolenie odbędzie się w Hotelu Tanzanit w Jesionce (Jesionka 57, Gmina Kolsko, woj. lubuskie). Dojazd uczestników szkolenia we własnym zakresie.
  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 4 października 2016 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem:: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Szkolenie nt.: Warsztaty przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego po nowelizacji PZP

  Informujemy, że w dniu 7 października 2016 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Warsztaty przygotowania i prowadzenia postępowania

  o udzielenie zamówienia publicznego po nowelizacji PZP

  Szkolenie prowadzić będzie Krzysztof Puchacz.

  Szkolenie odbędzie się w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.

  Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 180 zł/os. (płatne na konto: NBP o/ Zielona Góra 53 1010 1704 0042 9722 3100 0000). Płatność po szkoleniu, prosimy o terminowe dokonywanie płatności.

  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 5 października 2016 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem: www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl
  Ilość miejsc ograniczona.


  Program szkolenia

 • Szkolenie dotyczące zabezpieczenia podatków i należności publicznoprawnych...

  Informujemy, że w dniu 6 października 2016 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze organizuje szkolenie nt.:

  Zabezpieczenie podatków i należności publicznoprawnych,
  czyli wszystko o hipotece i zastawie skarbowym

  Szkolenie odbędzie się
  w siedzibie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze (ul. Chmielna 13); godzina rozpoczęcia - 9.30.
  Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia – w tym program – znajdują się w załączonej korespondencji.

  UWAGA! 
  Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do dnia 4 października 2016 roku wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy on-line dostępny pod adresem:

  www.szkolenia.zielonagora.rio.gov.pl

  Program szkolenia

 • Zmiany w klasyfikacji budżetowej

  W Dzienniku Ustaw pod pozycją 1121 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

  Zmiany głównie dotyczą utworzenia nowego działu 855 – „Rodzina”, w którym mają być ewidencjonowane środki związane ze wsparciem rodziny. Nowy dział w większości będzie zawierał rozdziały klasyfikacji budżetowej, które do tej pory były ujmowane w działach: 852 – „Pomoc społeczna” i 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.
  Ponadto uchylono część rozdziałów oraz wprowadzono nowe.

  Większość przepisów rozporządzenia wchodzi w życie od 1 stycznia 2017 r., jednak przepisy te mają zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na 2017 r.

Wyszukiwarka

szukanie zaawansowane

Inne strony

 • BIP
 • KR RIO
 • Akty prawne
 • Linki
 • Kontakt
 • Mapa dojazdu